ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2024 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μίας (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Κατανομής Θέσεων).

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2ΓΒ/2023

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 (Φ.Ε.Κ. 31/29.09.2023/τ.Α.Σ.Ε.Π., 32/3.10.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π & 34/10.10.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, συνολικά, χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022) – Β΄ Στάδιο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: α) Οι απορριπτέοι…

Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΣΑ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 10 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι θα εργαστούν για τον Οργανισμό στην Αθήνα. Οι ειδικότητες Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: ΠΕ Οικονομολόγου – 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση ΠΕ Λογιστικού – 1 θέση ΠΕ Μηχανικού – 1 θέση Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: ΤΕ Οικονομικού – 1 θέση Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας…

Οδηγίες για την Υποβολή των Δικαιολογητικών του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της 3ης Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων

1.Αίτηση, (που έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να φέρει υπογραφή) όπου δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αντίστοιχα . Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 23.05.2024 Λήξη 06.06.2024 και ώρα 24:00΄) https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks 2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 3. Πρόσφατο ( εκδοθέν από 17/03/2024 και μετά ) πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια…

Εκδόθηκε η προκήρυξη για γραπτό διαγωνισμό με 350 θέσεις δικαστικών γραμματέων

Η προκήρυξη προβλέπει την εισαγωγή 350 εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δημοσιονομικού Ελέγχου – Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. https://www.esdi.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-2024.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.ΥΠ.Α.

Εγκρίθηκε, από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων πλήρους απασχόλησης 8/μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και όχι πέραν της λήξης του προγράμματος, σε υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 9/5/2024 έως και…

Έξι προκηρύξεις και ένας γραπτός διαγωνισμός για 8.822 μόνιμους

Aυτό το καλοκαίρι προβλέπονται πολλές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξι αιτήματα για νέες προκηρύξεις ενώ ετοιμάζει και έναν μίνι γραπτό διαγωνισμό προκειμένου να καλύψει θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του περασμένου Μαρτίου. Στην πλειοψηφία τους οι νέες θέσεις αφορούν ανάγκες κάλυψης υπηρεσιών Υγείας. Αυτές που είναι μεγάλες είναι: -3.900 μόνιμοι ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο -2.145 θέσεις νοσηλευτών -1.300 προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

3Κ/2024 : Έκδοση ΦΕΚ Προκήρυξης

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 3Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 14/1.05.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr),…