Αποτελέσματα έρευνας Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ: Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας.