Προκήρυξη γιατρών για προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό (ΑΣΕΠ)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Την πρόσληψη 18 μονίμων προωθεί το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η νέα προκήρυξη αφορά τις εξής ειδικότητες (ανά θέση) Έφεδρων:

Ειδικούς Παθολόγους – 4
Αναισθησιολόγους – 2
Εντατικολόγους – 3
Πνευμονολόγους – 2
Γενικούς Ιατρούς – 2
Ιατρούς Βιοπαθολόγους – 2
Ιατρούς Εργασίας – 3

Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικοί. Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου.

Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, αξιοποιούνται δε αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών, Σαλαμίνας και Κρήτης.

Μετά την πάροδο 5 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με τον βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010.

Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ): Μεσογείων 229 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Γ.Ν. 1040 με ένδειξη «προς ΓΕΝ/ΔΥΓ» (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6551638, 210-6557703), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ