Δεν είναι υποχρεωτικά τα τηλεδιαγωνίσματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-21, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποι-ηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ