Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Λευκάδας

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια αντιμετώπισης της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λευκάδας.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007»

Επιπλέον δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων (05) ημερών, από 19/11/2020 έως και 25/11/2020 , στα γραφεία της υπηρεσίας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,υπόψη κου Βλάχου Νικολάου (τηλ επικοινωνίας 2645360506, email: hrd@lefkada.gov.gr και info@lefkada.gov.gr).