Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, θα προσλάβει για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των εκτάκτων και κατεπείγουσων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19.

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB), ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Υδραυλικών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου
Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60200) και αρμόδιος για
την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιμπίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου
Πράμαντα, 27-03-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1420