Προσλήψεις 458 ατόμων στα ΕΛΤΑ μέσω ΑΣΕΠ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών πλήρους απασχόλησης σε όλη τη χώρα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Πρόκειται για τις ειδικότητες ∆.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΥΕ ∆ιαμετακομιστών, ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων και ∆.Ε. ∆ιανομέων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕ”Ν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, στην ακόλουθη διευθύνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ7ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή 7ιεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών
Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες
υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 859, κ. Θωμάς Παππάς).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή
αρχίζει από 30-01-2020 και λήγει στις 05-02-2020.