ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 2,77 εκατ. ευρώ, ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΖΗΜΙΕΣ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Η αλυσίδα “Τερκενλής” επιχειρεί να ανακάμψει μετά το σημαντικό πλήγμα που επέφερε η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην αγορά. Οι πωλήσεις της εταιρείας, της οποίας ηγείται ο κ. Παύλος Τερκενλής, υποχώρησαν το 2020 κατά 42% σύμφωνα με τις… οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσίευσε η εταιρεία. Διαμορφώθηκαν στα 10,94 εκατ. ευρώ από 18,83 εκατ. ευρώ το 2019.

Η εταιρεία, όπως προκύπτει απ’ τις οικονομικές καταστάσεις, προέβη μέσα στην πανδημία σε προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού της κόστους και παράλληλα έκανε χρήση των κρατικών μέτρων στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζεται αφενός να έχει μειώσει το προσωπικό της απ’ τα 349 άτομα στο τέλος του 2019 σε 293 στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Κάτι που τη βοήθησε να περιορίσει τις επιβαρύνσεις που είχε από το απασχολούμενο προσωπικό στα 3,91 εκατ. ευρώ από 6,09 εκατ. ευρώ. Αφετέρου κατάφερε να εξασφαλίσει ομολογιακό δάνειο ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, το οποίο υποστηρίζεται από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19», και καλύπτεται με την εγγύηση του «Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης-ΕΤΕΑΝ» (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα). Γι αυτό εξάλλου και το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στο τέλος του 2020 είχε φθάσει τα 4,91 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον πως το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 351.455,35 ευρώ και διαιρείται σε 1.849.765 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,19 ευρώ εκάστη. Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 3,14 εκατ. ευρώ περίπου.

Βέβαια ο ορκωτός λογιστής στις σημειώσεις του υπογραμμίζει πως κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 468.000 ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 468.000 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 468.000 ευρώ, τα αποτελέσματα της κλειόμενης να εμφανίζονται μειωμένα κατά 12.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 480.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παύλος Τερκενλής εμφανίζεται να έχει αποπληρώσει ως το τέλος του 2019 –με παρακράτηση μερισμάτων- τα δύο δάνεια συνολικού ύψους 1,53 εκατ. ευρώ που του χορήγησε η εταιρεία πάνω το φθινόπωρο του 2014 και το καλοκαίρι του 2015, στην κορύφωση της κρίσης.