131 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Κοινοποίηση

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 131 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα (D.Makedona@dei.com.gr) ή κα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρα (A.Kountoura@dei.com.gr) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων, κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας (τηλ. επικ. 24610-54305) ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας (τηλ. Επικ. 24610-54265).

Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου, v.xenikaki@dei.ar τηλέφωνο επικοινωνίας: 28430-63162 και Ανδρεαδάκη Ελένη, e.andreadaki@dei.ar τηλέφωνο επικοινωνίας: 28430-63075. Κατ’ εξαίρεση μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ, υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης (τηλέφωνα επικοινωνίας 28430 – 63162 & 28430 – 63075). Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Oι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών
83 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων
8 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
13 ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
1 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

ΑΗΣ Αθερινόλακκου

1 ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής Οξυγονοκολλητής
5 ΥΕ Εργάτες/τριες

Για τις θέσεις ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν: Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων ή Απολυτήριος Τίτλος Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών των ΤΕΕ Μηχ/κού ή Ηλεκτρ/κού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών ή Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού ή Ηλεκτρονικού Τομέα ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών ζητούνται: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού ή άδεια Αρχιτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Σταθμών – Υποσταθμών ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει και ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.