ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΤΑ -προκηρύσσονται οι θέσεις των Επιθεωρητών

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Το έργο της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, όπως περιγράφεται στον υπηρεσιακό οργανισμό, συνίσταται στον έλεγχο και τον εντοπισμό παρεκκλίσεων, οι οποίες δημιουργούν κινδύνους ή και αστοχίες που μειώνουν το κύρος και την φήμη της Εταιρείας, εκτελείται από τους Επιθεωρητές. Ο ελεγκτικός ρόλος τους υποστηρίζει την συμμόρφωση του Προσωπικού και της Εταιρείας με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και συμβάλει στον εντοπισμό δυσλειτουργιών, που η διόρθωσή τους εισάγει βελτιώσεις που ενισχύουν την αξιοπιστία της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό και με σκοπό την θωράκιση της ελεγκτικής λειτουργίας, με την παρούσα προκηρύσσονται οι θέσεις των Επιθεωρητών, όπως περιγράφεται στον υπηρεσιακό οργανισμό ως εξής:
● 8 Επιθεωρητές στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας και ∆ιανομής Αττικής.
● 3 Επιθεωρητές στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων(οι έδρες θα καθοριστούν με τις αποφάσεις της τοποθέτησης).
● 1 Επιθεωρητής στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κρήτης, (η έδρα θα καθοριστεί με την απόφαση της τοποθέτησης).
● 4 Επιθεωρητές στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. (οι έδρες θα καθοριστούν με τις αποφάσεις της τοποθέτησης).

https://www.dikaiologitika.gr/images/elta.pdf