25 θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία

Κοινοποίηση

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

11 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
3 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
4 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών
1 ΔΕ Οικοδόμων
1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων
1 ΔΕ ΣιδεράδωνΑλουμινάδων
1 ΔΕ Ψυκτικών
1 ΔΕ Ξυλουργών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Σχετικές δημοσιεύσεις