29 προσλήψεις στο Γενικο Νοσοκομείο Αργολίδας

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους , που εδρεύει στο Δήμο Άργους- Μυκηνών του Νομού Αργολίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Μαγείρων

16 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Ειδικότητα καθαριστών- τριών

4 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (ειδικότητας τραπεζοκόμων)

8 ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποαςεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ», Κορίνθου 191 ΤΚ. 21231 Άργος – Ν. Αργολίδας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη καςΔήμα Αναστασίας ή καςΜπρούσαλη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2751360152-161).