Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Κοινοποίηση
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Κόνιτσα Ιωαννίνων & στα Γραφεία της Εφορείας Ιωαννίνων Ηπείρου

5ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες), Κόνιτσα Ιωαννίνων & στα Γραφεία της Εφορείας Ιωαννίνων Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψιν κ.κ. Ν. Κυραμάριου ή Β. Αποστολίδου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 01051.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-11-2018 έως και 23-11-2018