Πλεονεκτήματα πιστοποίησης ΕΣΥΔ

Οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς διαπίστευσης έχουν συστήσει την «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση» – «European co-operation for Accreditation» (ΕΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει τις δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο της ΕΑ συνάπτονται Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLAs) Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΑ (European co-operation for Accreditation» έχει προφανείς ευνοϊκές επιπτώσεις στην καταξίωση των διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. οργανισμών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, γενικότερα.

Άμεση συνέπεια αυτής της ένταξης είναι ότι οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από τον Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι. Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. Διεθνής αναγνώριση σε όλες τις χώρες τις ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία, κοκ)
Πιστοποιημένη αναγνώριση προσόντων
σε όλον τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις ΕΣΥΔ της GlobalCert
επικοινωνήστε μαζί μας στο Τ.2681027030
ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-ΛΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 30-ΑΡΤΑ