Αναστέλλονται μια κατάργηση και δύο συγχωνεύσεις σχολείων.

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου αναστέλεται η εφαρμογή της αριθμ. 97115/ Δ1/12-06-2017 (ΦΕΚ 2153/τ.Β ́/23-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχο- λείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2018-2019 κατά το μέρος που αφορά:

Α. Τη συγχώνευση του 7/θ 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου με το 6/θ 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου της Διεύ- θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Β. Τη συγχώνευση του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας με το 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου της Διεύ- θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Επίσης αναστέλλεται η εφαρμογή της αριθμ. 71338/ Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β ́/27-06-2011) υπουργικής απόφασης «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2018-2019 κατά το μέρος που αφορά:

Γ. Την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κορινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.