Για πρώτη φορά επιδοτήσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 που για πρώτη φορά επιδοτεί Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Η επιδότηση φτάνει το 50% της επένδυσης, η οποία μπορεί να ξεκινά (μόνο) από 5.000 € και να φτάσει μέχρι 400.000 €.
1. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
3. Υπηρεσίες που αφορούν σε

φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο διαδίκτυο
ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης είναι από 12 έως 18 μήνες. Οι δαπάνες μπορούν να αρχίσουν από την επομένη της υποβολής της πρότασης.