Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του Δικαίου που αφορά στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων

Mε το νομοσχέδιο εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εθνικό φορέα μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπουν:

Την αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη και την οργάνωσή της σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της σχετικής άδειας.
Την ενημέρωση από γιατρούς, κατά προτίμηση διαφορετικούς από τους θεράποντες του υποψήφιου λήπτη προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των γιατρών που παρέχουν την ενημέρωση στον υποψήφιο δωρητή και αυτών που έχουν αναλάβει την φροντίδα του υποψήφιου λήπτη.
Τη θέσπιση υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, ότι η αφαίρεση οργάνου – μοσχεύματος πραγματοποιείται με την τήρηση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας.
Την θέσπιση ως κανόνα της κατά προτεραιότητα διενέργειας των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις.
Την ενοποίηση σε Δίκτυο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή άλλα τμήματα όπου είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων (Δίκτυο Δωρεάς Οργάνων), καθώς και των Δομών Μεταμοσχεύσεων (Δίκτυο Μεταμόσχευσης Οργάνων), με στόχο τη διασφάλιση της συνεργασίας τους.
Την αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων».
Τη δημιουργία ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων που θα ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δωρεά, την αντιστοίχιση και την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη μακροπρόθεσμη μετα – μεταμοσχευτική παρακολούθηση.
Τη διασφάλιση επιπλέον πόρων για την καλύτερη λειτουργία του ΕΟΜ.

Σχετικές δημοσιεύσεις