Το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών Πώς μοριοδοτούνται τα μεταπτυχιακά και όλα τα πτυχία.

Γράφει ο Πάνος Λύτρας

Αυτό που παρακολουθώ την τελευταία 10ετία που ασχολείται το ΚΔΒΜ μου με την συλλογή δικαιολογητικών για προσλήψεις, κυρίως παιδιών με εκπαιδευτικά προσόντα, είναι ότι για να διοριστεί κάποιος χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Απαιτείται να μαζέψει πολλά πτυχία. Επειδή μερικοί είναι μη εκπαιδευτικού πτυχίου πρέπει επιπλέον να κάνουν και ΑΣΠΕΤΕ για να ανοίξουν αυτόν τον τομέα εργασίας. Παρακάτω σας περιγράφω τι χρειάζεστε για να έχετε πιθανότητα διορισμού. Προσοχή απαιτούνται πολλά από τα πτυχία αυτά μην πω όλα για μερικές εκπαιδευτικές ειδικότητες.

Κριτήρια κατάταξης

Η κατάταξη των υποψηφίων στον σχετικό πίνακα γίνεται βάση κριτηρίων, πέραν των γενικών προσόντων. Τα κριτήρια αυτά και η βαθμολόγησή τους σε μονάδες έχουν ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

-Τίτλοι σπουδών

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός × 2,5), δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (7 μονάδες)

-Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί τίτλοι

Διδακτορικό δίπλωμα (40 μονάδες)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (20 μοναδες)

Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους (8 μονάδες)

– Γνώση ξένης γλώσσας

‘Αριστη γνώση ξένης γλώσσας (7 μονάδες), πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (5 μονάδες) ή καλή γνώση ξένης γλώσσας (3 μονάδες)

– Λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (4 μονάδες) και επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά μηνών (2 μονάδες) σε δύο προγράμματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες (1 μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

– Αριθμός τέκνων (3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο).

– Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου (το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4).

Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι οκτώ (28) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.
Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.
Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.
Ο βαθμός του πτυχίου: είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζονται τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) μηνών: τέσσερις (4) μονάδες.

β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

Θα μου πει κάποιος πως μπορώ να τα αποκτήσω. Θα του πω ότι όλα θα πληρωθούν μιας και σε Ελληνικά ΑΕΙ να απευθυνθείς και εκεί υπάρχει πληρωμή. Όλοι λίγο πολύ ξέρουν την διαδικασία. Όλοι θα βάλλουν χρήματα μιας και αυτά αποκτούνται από ΑΕΙ του εξωτερικού. Το ότι πρέπει να τα αποκτήσουν πρέπει να πειστούν. Πολλοί δεν το σκέφτονται καν. Σαν εύκολη αχρήματη λύση είναι να βγάλουν άλλο ένα πτυχίο ΑΕΙ δίνοντας κατατακτήριες. Αρκεί να υπάρξει κουράγιο.

Λύσεις δίνονται μέσα από το κείμενο μοριοδότησης. Μπορείτε να βρείτε μόνοι σας την λύση. Εμείς είμαστε δίπλα σας για να λύσουμε όλες τις απορίες σας. Θέλουμε όσο πιο νέοι να έχετε δώσει πολλά εφόδια διορισμού στον εαυτό σας. Μπορείτε να τα αποκτήσετε μερικά και όσο είστε ακόμη στο τελευταίο έτος φοιτητές. Κοιτάξτε πτυχία ξένων γλωσσών, πληροφορικής, ένα ετήσιο πρόγραμμα Πανεπιστημίων πρέπει να τα έχετε αποκτήσει πριν ορκιστείτε πτυχιούχοι. Αμέσως μετά το δεύτερο ετήσιο σεμινάριο και το μεταπτυχιακό. Αυτή είναι η πιο γρήγορη σκέψη.

Κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά ο ιδιωτικός τομέας. Μην έχετε αυταπάτες μην νομίζετε ότι θα δείτε δημόσιο σχολείο με ελάχιστα μόρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.

https://apopsi-press.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις