Συνολικά 500 μόνιμες θέσεις στη Δικαστική Αστυνομία: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων δικαιολογητικών

Από αύριο, Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου μέχρι και τη Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για τις 500 μόνιμες θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στη Δικαστική Αστυνομία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ministryofjustice.gr

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις που έχουν αποσταλεί ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν την παραπάνω ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών δεν γίνονται αποδεκτές, και έχουν ήδη επιστραφεί στους αποστολείς τους για νόμιμη και εμπρόθεσμη επανυποβολή κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της Προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της Προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στην πλήρωση 500 θέσεων μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152) και τα κριτήρια του άρθρου 29 του ν.4765/2021,

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

σε φάκελο μεγέθους Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης. Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και

β) Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Σχετικές δημοσιεύσεις