Στη Βουλή o «Κώδικας Μετανάστευσης»

Κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τον τίτλο «Κώδικας Μετανάστευσης». Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η κωδικοποίηση υφιστάμενων διατάξεων αλλά και η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κώδικα Μετανάστευσης. Με σημαντικές καινοτομίες όπως:

Συγκεντρώνονται όλες οι κατηγορίες και τύποι αδειών διαμονής που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο σε ένα ενιαίο κείμενο.
Ομογενοποιούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών διαμονής ανά κατηγορία. Περαιτέρω καθιερώνεται ενιαία διαδικασία για την έκδοση αδειών διαμονής με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα εργασίας, ενώ αυξάνεται η διάρκειας ισχύος της αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής από 2 σε 3 έτη.
Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών αποκλειστικά σε μία «πύλη εισόδου» (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μετανάστευση»).
Αναμορφώνεται η διαδικασία μετακλήσεων με την εισαγωγή πρόβλεψης για την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ετησίως αντί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης ανά διετία, με την οποία θα καθορίζονται σε επίπεδο επικράτειας οι ανάγκες της χώρας σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες και θα δίνεται έμφαση στον καθορισμό αριθμού θέσεων εργασίας και όχι ειδικοτήτων.
Καθιερώνεται για όλες τις εργασιακού τύπου άδειες διαμονής, ενιαία και ευέλικτη διαδικασία για την εισδοχή (έκδοση θεώρησης εισόδου) πολιτών τρίτων χωρών.
Αίρεται η απαγόρευση αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, άρση που συνεπάγεται ευελιξία στην κάλυψη θέσεων απασχόλησης, καθώς δεν θα απαιτείται η έξοδος από τη χώρα του πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει σε αυτή νομίμως και η επανείσοδός του κατόπιν έκδοσης νέας θεώρησης εισόδου.
Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με θεώρηση εισόδου Schengen (τουριστική VISA C) ή σε όσους απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση και βρίσκουν εργασία ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης.
Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς (φοίτηση ή γέννηση στην Ελλάδα), από 5 σε 10 έτη και θεσμοθετείται πλέγμα προστασίας πολιτών τρίτων χωρών που εισήλθαν στη χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι που ενηλικιώνονται.
Στους κατόχους αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας, παρέχεται η δυνατότητα μετάπτωσης στην άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
Περιπτώσεις που υπάγονταν ως διακριτές κατηγορίες στους ανθρωπιστικούς λόγους ή στα μέλη οικογένειας Ελλήνων και ομογενών, υπάγονται πλέον σε μία κατηγορία άδειας διαμονής για κατά περίπτωση χορήγηση.
Η προβλεπόμενη ΚΥΑ καθορισμού των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής θα επικαιροποιηθεί και θα καταβληθεί προσπάθεια να μειωθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτησή τους από τη Διοίκηση, όπου είναι τεχνικά δυνατόν.

Σχετικές δημοσιεύσεις