Πρόσκλησης για εγγραφή επιχειρήσεων για την Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π.Ε. Άρτας», με ΟΠΣ 6002263 του ΕΠ «Ήπειρος 2021-2027»

Το Επιμελητήριο Άρτας καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και σχετίζονται με την προώθηση εξαγωγών και το εξαγωγικό μάρκετινγκ αγροδιατροφικών προϊόντων, τη διαχείριση και εμπορία βιολογικών προϊόντων και την οργάνωση και λειτουργία μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π.Ε. Άρτας», με ΟΠΣ 6002263 του ΕΠ «Ήπειρος 2021-2027».

Το σύνολο των 200 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση/φορέας την οποία έχει επιλέξει ο Σύμβουλος του αναδόχου και ο ωφελούμενος έχει συμφωνήσει και συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://www.e-artas.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης

Σχετικές δημοσιεύσεις