Προσλήψεις 15 ατόμων στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Κοινοποίηση

Η ΕΦΑ Ιωαννίνων γνωστοποιεί την πρόσληψη ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου καιτων άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄», της Πράξης « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ IΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ- ΦΑΣΗ Α», με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ MIS 5002472, για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Σχετικές δημοσιεύσεις