Προσθήκη Τμημάτων στο 4ο Πεδίο στις Πανελλαδικές 2023

Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», της παρ. 2 του
άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης και υπό τον τίτλο
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΔΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχο-
λικό έτος 2022-2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σχετικές δημοσιεύσεις