Νομοσχέδιο για επιλογή και επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση -που θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου- το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να διασφαλιστεί ότι το δικαιοδοτικό μας σύστημα θα διαθέτει επαρκή αριθμό καταρτισμένων δικαστικών υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι η επιλογή, η κατάρτιση και η επιμόρφωσή τους θα γίνεται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

Επιχειρείται η ταχύτερη στελέχωση των δικαστηρίων από δικαστικούς υπαλλήλους. Για το σκοπό αυτό η ευθύνη ανατίθεται σε έναν εξειδικευμένο φορέα, όπως η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Καθιερώνεται η εισαγωγική εκπαίδευση και δια βίου επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα παρέχει την αρχική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των μελλοντικών δικαστικών υπαλλήλων καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο θα προκηρύσσονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέσεις υποψηφίων δικαστικών υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απαρτίζεται από ανώτατους και ανώτερους δικαστές, προϊσταμένους γραμματειών μεγάλων δικαστηρίων και μέλη ΔΕΠ, ενώ τα προσόντα των υποψηφίων θα καθορίζονται ανάλογα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει τρεις γραπτές εξετάσεις καθώς και μια προφορική δοκιμασία. Η αρχική εκπαίδευση θα διαρκεί 6 μήνες.
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα παρέχει συνεχιζόμενη κατάρτιση σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους τόσο στην έδρα της όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως, σε ειδικά και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τα ιδιαίτερα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και σε νέες ψηφιακές δεξιότητες.

Σχετικές δημοσιεύσεις