Νέα προκήρυξη για 15 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στην Αστυνομία

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει την πρόσληψη 15 ατόμων για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση των
Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος.
Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) που θα διαρκέσουν δύο οκτώ και αφορούν στις Αχαρνές, την Καλλιθέα και τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
ΔΕ Ηλεκτρονικών
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ως ακολούθως: για την Αθήνα στη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298) και για τη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος, Νέα Ραιδεστός Τ.Κ. 570 01 – Θέρμη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Σχετικές δημοσιεύσεις