Κ.Δ.Β.Μ. – Ιδιωτικά

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) αποτελούν βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που κυρίως λειτουργούν σε ιδιωτικό επίπεδο.
Γενικότερα τα ΚΔΒΜ είναι φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων γ) επαγγελματικό προσανατολισμό δ) επαγγελματική συμβουλευτική.

Απευθύνονται σε ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, την χώρα καταγωγής, την θρησκεία, τον τόπο διαμονής, τους νέους, τους φοιτητές κ.α. με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον για γνώση και αυτοβελτίωση. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες τους παρέχονται τόσο δια ζώσης όσο και μέσω e-class, e-learning και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Τα ΚΔΒΜ προσφέρουν προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Παλαιότερα τα Ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διαχωρίζονταν σε Επιπέδου 1 & Επιπέδου 2 αλλά με το ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), πλέον τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & 2 αντικαθίστανται με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (άρθρο 65, παρ. 1 & 2) και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Προσοχή, η δομή Ιδιωτικού ΚΔΒΜ στην οποία θα εμπιστευτείτε την επιμόρφωση σας (τις ελπίδες σας, τον χρόνο και τα χρήματα σας) θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις:

Να φέρει αριθμό πιστοποίησης από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Σχετικές δημοσιεύσεις