Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην προστασία των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, από όσους πληρώνουν καθυστερημένα, αλλά και στη διασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής των εμβασμάτων.

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις πληρωμές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρότερων. Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει σειρά μέτρων για την εξάλειψη των αμφισημιών και των νομικών κενών που έχουν περιορίσει την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας οδηγίας.

Οι κανόνες θα καθιερώσουν αυστηρότερες μέγιστες προθεσμίες πληρωμής ανάλογα με το είδος της συναλλαγής και τον τομέα, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία σύναψης συμβάσεων. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν περιθώριο 30 ημερών, τόσο στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων όσο και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους, 60 ημερολογιακών ημερών σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά στη σύμβαση και 120 ημέρες σε τομείς λιανικής πώλησης με χαμηλό τζίρο ή εποχικότητα προϊόντων (π.χ. παιχνίδια, κοσμήματα, αθλητικός εξοπλισμός ή βιβλία).

www.e-forologia.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις