Κατάργηση των μέτρων για τον κορονοϊό σε Σχολεία και Φροντιστήρια

Κατάργηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/
7.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουρ-
γία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητεί-
ας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχο-
λής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκ-
παίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενό-
γλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιω-
τικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχεί-
ων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη λει-
τουργία τους» (Β’ 4695).

Σχετικές δημοσιεύσεις