Καθιερώνεται η ψηφιοποίηση του Δημοτολογίου

Ένα ακόμη βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και ειδικότερα των Δήμων της χώρας αποτελεί πλέον γεγονός. Με Προεδρικό Διάταγμα -που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης- καταργούνται τα βοηθητικά βιβλία Δημοτολογίου και καθιερώνεται η ψηφιοποίηση του Δημοτολογίου, το οποίο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Με τον τρόπο αυτό ενοποιούνται όλα τα Δημοτολόγια των Δήμων υπό μία ενιαία ψηφιακή «ομπρέλα» και καθίσταται ταχύτερη, απλούστερη και σαφέστερη η αναζήτηση στοιχείων.

Παράλληλα, καθορίζονται όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Δημοτολόγιο και προστίθενται πλέον στους οικογενειακούς φακέλους αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών και αποφάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Επιπλέον, προκειμένου να απαλειφθεί το φαινόμενο τυχόν διπλοεγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ως έγκυρη εγγραφή λογίζεται πλέον η τελευταία χρονικά εγγραφή.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμαρχο να προβαίνει σε διορθώσεις καθώς και σε συμπληρώσεις στοιχείων και καταχωρήσεις μεταβολών αστικής κατάστασης.
Ακόμη, πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να μεταδημοτεύουν, ενώ και πρώην συμβιούντες μπορούν να επαναποκτήσουν την αρχική τους δημοτικότητα μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις