Ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2022-2023

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την με υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/240/36420/Β1/29-3-2023 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2022-2023:
α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασί-
ων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30ή Μαΐου 2023,
ημέρα Τρίτη.
β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελ-
ματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώ-
ρας, η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2023
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις