ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Νέος μίνι διαγωνισμός – εξπρες για μόνιμους στο ΥΠΕΝ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2024 Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον κλάδο/ειδικότητα είναι τα εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ
101
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 201
Πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής

Σχετικές δημοσιεύσεις