ΑΣΕΠ: Αναστολή διαδικασιών προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του ν.5043/2023, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται με τις ανωτέρω διατάξεις, η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 45/2023 ΦΕΚ 99/τ.Α΄/22-4-2023), αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Συνεπώς η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων που είχε ανακοινωθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών με το από 18/4/2023 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) (κωδ.502), στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2021 (ΦΕΚ 62/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, διακόπτεται από τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και συνεχίζεται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή της. Για την επανέναρξη της προθεσμίας θα εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σχετικές δημοσιεύσεις