Απολύθηκαν δυο μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Καλά έλειψε το 2015 και απολύθηκε σήμερα; NTΡΟΠΗ ΡΕ ΚΡΑΤΟΣ

Δεν αφήνατε να βγει πρώτα σε σύνταξη. ΝΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΟΣ.
Η μία απόφαση προβλέπει την οριστική παύση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της από 01-09-2015 έως και 24-03- 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι ́ του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4325/2015.

Η εν λόγω εκπαιδευτικός απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία από 28-09-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με δεύτερη απόφαση απολύεται αυτοδίκαια μόνιμου εκπαιδευτικού από 07-11-2023, ημερομηνία άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.

Σχετικές δημοσιεύσεις