Η πενταετής κάθειρξη δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή.

Η πενταετής κάθειρξη δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή

Με την απόφαση 6/2017 της Ποινικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι η ποινή καθείρξεως των (5) ετών, ΔΕΝ μετατρέπεται σε χρηματική.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, σύμφωνα τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ήδη ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, δεν υπόκειται σε μετατροπή η ποινή κάθειρξης των πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης, όταν η ποινή βάσης αυτής είναι η πενταετής κάθειρξη.